VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb (dále jen „podmínky“) se vztahují na uživatele mobilní verze aplikace Board („Board“) nebo její webové verze, která se nachází na stránkách  https://web-board.budgetbakers.com, dále na návštěvníky webové prezentace umístěné na www.board.budgetbakers.com („webové stránky“) a na uživatele jakýchkoliv jiných Služeb, produktů nebo obsahu zpřístupněných v souvislosti se aplikací Board společností BudgetBakers s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”). 

Používáním aplikace Board nebo přístupem prostřednictvím počítače, mobilního telefonu nebo jiného elektronického zařízení („Zařízení“) na webové stránky (včetně mobilní verze stránek) nebo jakýchkoliv Služeb, produktů nebo obsahu zveřejněného Poskytovatelem, potvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami jakož i s Podmínkami Ochrany Soukromí, které stanovují a vymezují postupy a pravidla Poskytovatele s nakládáním s osobními daty a ochranou osobních údajů. 

Zároveň je pro některé části aplikace nutné vzít v potaz, přečíst a odsouhlasit obchodní podmínky služeb třetích stran, které jsou součástí poskytované služby. Tyto podmínky jsou zveřejněny v rámci těchto Podmínek a v aplikaci Board při aktivaci služby poskytované třetí stranou

Definice a interpretace

V těchto Podmínkách, pokud kontext nevyžaduje jinak:

AISP znamená Account information Service Provider, v českém ekvivalentu “Správce informací o platebním účtu”, jedná se o takové služby, které prostřednictvím zabezpečeného napojení na bankoví účet uživatele mohou nahlížet do tohoto účtu a zobrazovat transakce a jejich detaily. Tyto informace by mohly pomoci analyzovat chování uživatelů v oblasti výdajů nebo shromažďovat informace o účtu uživatele z několika bank do jednoho přehledu.

API znamená Application Programming Interface, česky aplikační programovací rozhraní, což je soubor funkcí a postupů, které umožňují vytvářet aplikace, které přistupují k funkcím nebo datům nebo obsahu operačního systému, aplikace nebo jiné služby poskytované třetí stranou.

Aplikace znamená specializovaný program (aplikace) používaný pro mobilní nebo webová zařízení.

Bankovní Synchronizace znamená automatizovaný algoritmus v aplikaci, který je vytvořen Poskytovatelem a třetí stranou, který používá oprávnění poskytnutá uživatelem aplikaci Board k přístupu k informacím z různých typů bankovních účtů vlastněných nebo udržovaných uživatelem za účelem čtení dat a zobrazování informací v aplikaci Board. Data jsou zobrazena pouze Uživateli, pokud v aplikaci sám nepovolí, aby jej ostatní, uživatelem pověřené osoby viděly prostřednictvím funkce Sdílení. Board zobrazuje pouze informace z bankovních účtů, Board není navržena pro oboustrannou výměnu dat, a proto není schopna měnit, modifikovat nebo odesílat žádné informace na bankovní účet Uživatele.

Obsah znamená vše, co je zveřejněno v aplikaci Board, na webových stránkách nebo v jiných médiích jako řeč, psaný text, číslo, obrázek, animace, film, klip, video nebo jiný audio-vizuální obsah. Obsah může být vytvořen Poskytovatelem nebo Uživatelem.

Smlouva znamená dohodu o používání aplikace Board a poskytování služeb podle těchto podmínek.

Správce informací o platebních účtech znamená právnickou osobu, poskytovatele technického rozhraní v rámci aplikace Board, které umožňuje poskytování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace jinou osobou než subjektem, který vede platební účet, jako je banka nebo finanční instituce.

Osobní informace zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

Prémiové funkce jsou služby v rámci aplikace Board, které přinášejí určitou hodnotu pro určité uživatele a jsou dostupné během zkušební doby nebo prostřednictvím nákupu v aplikaci. Tato skupina funkcí není jednoznačně definována, protože Poskytovatel může přidávat nebo odstraňovat jednotlivé Prémiové funkce. Aktuální přehled funkcí aplikace včetně jejich zařazení do skupiny Prémiových služeb naleznete popsány přímo v aplikaci.

Poskytovatelem je společnost BudgetBakers s.r.o., identifikační číslo: 02882957, se sídlem U sladovny 196, Lochkov, 154 00 Praha 5, Česká republika. Poskytovatel je správcem informací o platebním účtu ve smyslu § 41 zákona č. 370/2017 Sb., O platebních prostředcích a je oprávněn příslušným národním orgánem – ČNB (Česká národní banka), číslo 48136450, registrovaný kancelář Na příkopě 864/28, Praha 1 – Nové Město, Česká republika (www.cnb.cz) nabízet informační službu platebního účtu.  ČNB vede veřejný rejstřík všech subjektů oprávněných poskytovat platební služby (včetně informační služby platebního účtu). Registr je přístupný on-line prostřednictvím: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz a autorizovaná entita může být prohledávána svým ID nebo jménem.

Registrace znamená proces zadávání uživatelských identifikačních údajů do registračního formuláře v mobilní aplikaci Board nebo na internetových stránkách webové aplikace Poskytovatele https://web-board.budgetbakers.com.

Služba znamená soubor funkcí, které uživatelům umožňují sledovat a analyzovat svou finanční situaci. Úplný seznam poskytovaných služeb v rámci jednotlivých platforem aplikace Board naleznete na stránkách https://board.budgetbakers.com/. Služby mohou být různé pro uživatele různých platforem – Android, iOS a web. Poskytovatel má právo kdykoliv přidat nebo omezit rozsah služeb.

Sdílení je Prémiová služba, která umožňuje Uživateli poskytnout určitým dalším uživatelům přístup k vlastnímu obsahu v mobilní nebo webové aplikaci Board. Uživatel aktivně pozve další uživatele do svého profilu a určí práva k nahlížení nebo zápisu dat.

Dozorčí orgán – podle § 237 zákona č. 370/2017 Sb., O platebních službách, je ČNB orgánem dohledu s ohledem na platební služby (včetně služby informování o platebním účtu).

Podmínky znamenají soubor pravidel a podmínek, které jsou stanoveny pro užívání služeb zpřístupněných Poskytovatelem.

Třetí stranou se rozumí organizace, se kterou Poskytovatel spolupracuje, aby byl schopen poskytnout některé části služby.

Uživatel znamená osobu, která používá služby, aplikace, webové stránky nebo čte obsah vytvořený nebo zpřístupněný Poskytovatelem.

Uživatelský účet znamená účet uživatele vytvořený registrací v mobilní aplikaci nebo online na adrese www.budgetbakers.com. Přihlášení do účtu uživatele je možné prostřednictvím přihlašovacích údajů, což je uživatelské jméno a heslo. Uživatel obdrží přihlašovací údaje registrováním uživatelského účtu nebo přihlašovací údaje jsou vytvořeny tím, že připojí uživatelský účet k e-mailové adrese uživatele, Facebooku nebo účtu Google+.

Board znamená obchodní název aplikace, kterou vytvořil Poskytovatel pro zaznamenání příjmů a výdajů uživatelů. Aplikace Board je dostupná pro zařízení provozovaných v systémech Android a iOS a internetových platformách pro stolní počítače. Účelem aplikace Board je umožnit svým uživatelům sledovat a analyzovat výdaje a příjmy a spravovat své osobní finance. Použití aplikace Board je definováno v těchto Podmínkách, které vydal Poskytovatel a byly přijaty Uživatelem.

Webová stránka znamená propojenou skupinu stránek dostupných na adrese www.budgetbakers.com na World Wide Web, která je považována za jednu entitu s určitým obsahem udržovaným Poskytovatelem.

Smluvní ujednání

Tyto podmínky upravují právní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Instalací aplikace do svého zařízení a registrací do této aplikace uživatel uzavře smlouvu s poskytovatelem, přičemž obsah dohody zahrnuje tyto smluvní podmínky a všechny související dokumenty, na které se tyto smluvní podmínky vztahují. Registrací do aplikace uživatel potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a bude je dodržovat. Neúspěch Poskytovatele nebo jeho opomenutí uplatnit nebo vymáhat jakékoliv právo nebo ustanovení Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva. Smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a řídí používání aplikace Board. Nahrazuje předchozí dohody mezi vámi a Poskytovatelem (včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek). Poskytovatel může čas od času tyto Podmínky nebo Podmínky ochrany soukromí měnit. Pokud Poskytovatel provede jejich podstatné změny, upozorní vás prostřednictvím aplikace Board nebo e-mailem. Pokud máte námitky proti jakýmkoli změnám, můžete svůj účet bezplatně zrušit. Vaše další používání našich služeb po publikování nebo zaslání oznámení o změnách podmínek znamená, že souhlasíte s aktualizovanými podmínkami. Všechny případné otázky týkající se podmínek je třeba zasílat na adresu support@budgetbakers.com.

Registrace a uživatelský účet

Služby aplikace Board mohou být užívány až po úspěšném dokončení registrace. Uživatel bere na vědomí, že aplikace nebude k dispozici bez registrace.

Součástí registrace je poskytnutí základních registračních údajů o uživateli. Tyto údaje mohou být poskytnuty v registračním formuláři nebo připojením uživatelského účtu prostřednictvím účtu v sociálních sítích Facebook nebo Google+. Předpokladem registrace je poskytnutí souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů v souladu s Podmínkami ochrany soukromí. Uživatel je povinen poskytnout pravdivé informace. Uživatel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany registračních údajů a hesla. Jako rozšíření zabezpečení Poskytovatel doporučuje používat ochranu uživatelského účtu pomocí PIN nebo otisku prstu. Poskytovatel předpokládá, že všechny zprávy a požadavky odeslané do aplikace Board přímo z prostředí aplikace jsou vytvářeny registrovaným uživatelem. Pro určitý požadavek může Poskytovatel zaslat na registrovaný kontakt e-mailové potvrzení, které zajistí potvrzení totožnosti uživatele.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv odepřít možnost registrace a založení účtu uživatele.

V aplikaci Board je zakázáno

Je zakázáno měnit nebo přizpůsobovat zdrojový kód aplikace Board nebo webové stránky Poskytovatele nebo jinak zasahovat do jejich struktury a funkcionalit. Dále je zakázáno vytvářet webové stránky tak, aby byli jejich návštěvníci falešně uvedeni v omyl a nabyli dojmu, že jsou spojeny s aplikací Board nebo jakýmkoliv jiným produktem nebo službou Poskytovatele. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, dále prodávat nebo využívat jakoukoliv část aplikace Board bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel může, ale nemá povinnost, odstranit uživatelské účty, které obsahují nevhodný, nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný nebo jinak diskriminační obsah, který zpochybňuje nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoliv strany nebo tyto smluvní podmínky. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné napadení (včetně hrozby napadení) kteréhokoliv z pracovníků, zákazníků nebo členů komunity soustředěné kolem Poskytovatele povede k odstranění uživatelského přístupu a předání důkazního materiálu příslušný institucím. 

Berete na vědomí, že technické zpracování a poskytnutí Služby, včetně vašeho obsahu, může být provedeno prostřednictvím různých přenosových sítí a zařízení, přizpůsobené technickým parametrům těchto sítí a tento přenos může být i v nezašifrované podobě. 

Nesmíte odesílat nevyžádané e-maily nebo zprávy. Nesmíte odesílat žádné škodlivé programy, viry ani žádný kód destruktivní povahy. Pokud vaše využití přenosu dat v rámci aplikace výrazně převyšuje průměrnou hodnotu, jenž je stanovena Poskytovatelem, Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě deaktivovat Váš uživatelský účet, nebo omezit přenos dat.

Služby aplikace Board

Aplikace Board se skládá ze Služeb nebo funkcí, které uživatelům umožňují sledovat a analyzovat jejich finanční situaci, mezi tyto služby patří například: záznamy, grafy, reporty, plánované platby, rozpočty, dluhy, cíle, sdílení se skupinou a další. Aplikace Board je určena pro uživatele, kteří své záznamy zaznamenávají zejména manuálně, zadáním svých transakcí v rozhraní Aplikace a na základě těchto záznamů poskytuje služba Board grafy, přehledy nebo informace a rady vztahující se k sledovaným transakcím, založené na matematických modelech.

Board je nástroj pro správu osobních financí, který umožňuje svým uživatelům udržovat si přehled o své finanční situaci. Aplikace není navržena a nemůže být použita jako nástroj, který může přijmout nebo uložit peníze nebo peněžní ekvivalenty, Aplikace není určena k provádění finančních transakcí nebo je určena pouze pro evidenci a nahlížení.

Uživatel může také používat pokročilé metody zadávání dat, jako jsou ruční importy z formátu xls nebo csv, nebo automatickou synchronizaci s bankovním účtem. Tato automatická funkce umožňuje to svým uživatelům importovat informace o svých transakcích na svůj uživatelský účet v aplikaci Board tím, že uživatel udělí souhlas k využití služeb třetí strany a poskytne příslušné přístupové údaje ke svému bankovnímu účtu. Toto připojení je pouze pro čtení a žádná data z bankovního účtu uživatele nemohou být změněna nebo upravena. Žádná data nemohou být ani nahrána zpět na bankovní účet.

Služby jsou poskytovány v tzv. Modelu Freemium, což znamená, že je skupina služeb volně (zdarma) přístupných, která pokrývá základní potřeby uživatelů a skupina služeb poskytovaných za úplatu, tzv. Prémiových, která umožňuje uživatelům automatizované nebo pokročilé funkce.

Úplný seznam poskytovaných služeb naleznete na adrese https://board.budgetbakers.com/ Služby mohou být různé pro uživatele různých platforem – Android. Poskytovatel má právo kdykoliv přidat nebo omezit rozsah služeb.

Služby třetích stran

Berete na vědomí, že Poskytovatel využívá externí dodavatele pro poskytování určitých Služeb a pro zajištění provozu, jako je hosting hardware nebo software, sítě atp. 

Uživatel není povinen využívat služby aplikace Board, které jsou zajišťovány prostřednictvím třetích stran s výjimkou síťových a serverových služeb.

Board využívá funkce a služby od subjektů, jako jsou: Facebook, které umožňují uživatelům používat svůj účet Facebook pro přihlášení do aplikace Board, Google, které umožňují uživatelům používat svůj účet Google pro přihlášení do aplikace Board, Foursquare používá mapové podklady pro vytváření geografických přehledů transakcí a umožňuje Službu Smart Asistenta, který pomáhá připomínat uživatelům zapsání transakce. SaltEdge – umožňuje napojit vybrané bankovní účty a využít službu Bankovní synchronizace. Pro využití této Služby je nutné přečíst a souhlasit s Licenčními podmínkami koncového uživatele, Yodlee – umožňuje napojit vybrané bankovní účty a využít službu Bankovní synchronizace. Přijetím těchto Podmínek Uživatel bere na vědomí, že mohou existovat smluvní podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů, které se týkají služeb třetích stran. Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad poruchou nebo narušením služeb třetích stran a nezaručuje je. Poskytovatel neodpovídá za žádné služby třetích stran ani za obsah třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že třetí strana, která udržuje váš platební účet, umožňuje Poskytovateli používat jeho rozhraní API, aby Poskytovatel mohl mít přístup k informacím o vašem platebním účtu. Přijímáním těchto Podmínek berete na vědomí, že mohou existovat zvláštní smluvní podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů, které se týkají použití těchto služeb třetích stran. 

Uživatel není povinen využívat služby aplikace Board, které jsou zajišťovány prostřednictvím třetích stran s výjimkou síťových a serverových služeb. Služby Bankovní synchronizace nebo Smart Asistent upozorňují uživatele na podmínky třetích stran při své aktivaci.

Informace pro uživatele služby informování o platebním účtu 

Společnost BudgetBakers je Poskytovatel informací o platebním účtu a je oprávněný poskytovat tuto službu pro uživatele. Tato služba umožňuje zobrazovat transakce a informace z bankovního účtu a na základě takových dat pomoci uživatelům analyzovat jejich chování v oblasti osobních financí, příjmů a výdajů nebo zobrazovat informace o účtu uživatele z několika bank v rámci jednoho přehledu.

Poskytovatel je správcem AISP ve smyslu § 41 zákona č. 370/2017 Sb., o platbách a je oprávněn příslušným národním regulátorem – ČNB, 48136450, se sídlem Na příkopě 864/28, Praha 1 – Nové Město, Česká republika ( www.cnb.cz ) nabízet službu informování o platebním účtu. 

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strana, která udržuje váš platební účet, umožňuje Poskytovateli používat jeho rozhraní API, aby Poskytovatel mohl mít přístup k informacím na vašem platebním účtu. Přijetím těchto Podmínek berete na vědomí, že mohou existovat zvláštní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které se týkají použití těchto služeb třetích stran.

Aby bylo možné připojit bankovní účet, vytvořil Poskytovatel zabezpečené spojení s bankou pomocí připraveného API, zabezpečeného klíčem (heslem), který Poskytovateli umožní bezpečné a autorizované propojení takového rozhraní. Klíč může být vydán pouze Poskytovatelům autorizovaným ČNB.

Chcete-li použít tuto službu, musíte zadat své přihlašovací údaje a hesla k bankovnímu účtu, který chcete napojit v prostředí poskytnutém spolupracující bankou a po úspěšné autorizaci bude Poskytovatel schopen načíst vaše data pro vaše použití v rámci aplikace.

Aplikace Board je navržena tak, aby umožňovala připojení bankovního účtu uživatele a automatického importu dat a transakcí prováděných uživatelem prostřednictvím svého bankovního účtu. Tato funkce je navržena pouze pro čtení a uživatel nemůže měnit informace o transakcích (částky, data), které jsou získány z tohoto zdroje. Board zobrazuje historii transakcí a na základě těchto údajů připravuje grafy a sestavy založené na matematických modelech. Board nabízí také automatickou kategorizaci transakcí na základě popisu nákupů, které lze upravit a změnit.

Uživatelé Služby Informování o platebním účtu jsou chráněni zákonem č. 370/2017 Sb. a Poskytovatel odpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která je způsobena jakýmkoli neoprávněným přístupem nebo zneužitím informací z bankovního účtu uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že existuje pojistná smlouva vztahující se na jakoukoli z těchto škod na základě právních podmínek.

Informace pro uživatele platforem iOS a Android

Vezměte prosím na vědomí, že tato Smlouva je uzavřena mezi vámi a Poskytovatelem, ne s třetí stranou, kterou je Apple, Inc. nebo Google Inc., pomocí které jste provedli instalaci nebo nákup prémiové verze aplikace Board. Přesto se na vás mohou vztahovat zvláštní podmínky těchto stránek.

Ani společnost Apple ani Google nejsou zodpovědné za aplikaci Board a její obsah. Poskytovatel je zodpovědný za poskytování služby, její obsah a veškerá práva a nároky vzniklé při používání aplikace Board. To platí také pro další vývoj, bezpečnost a údržbu aplikace Board. Jakékoli nároky, ať už vaše či třetí strany, musí být adresovány přímo Poskytovateli, který je jediným subjektem odpovědným za řešení takových nároků.

Stabilita a konzistence poskytované služby

Služba je poskytována v kvalitě, která odpovídá standardům podobných služeb a uživatel získává registrací oprávnění na používání aplikace ve stavu, v jakém je v tu chvíli dostupná ke stažení na oficiálních distribučních platformách pro iOS a Android.

Poskytovatel nezaručuje, že (a) služba splní vaše specifické požadavky, (b) služba bude nepřerušená, včasná, bezpečná a bez chyb, (c) výsledky, které mohou být zobrazeny jsou vždy bezchybné (d) kvalita veškerých služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali prostřednictvím služby, splní vaše očekávání nebo že (e) chyby v aplikaci Board budou opraveny.

Mohou nastat situace, kdy poskytování služeb v rámci aplikace může být dočasně přerušeno a nebudou k dispozici některé z jejích částí. Stabilita a konzistence služeb v aplikaci Board není garantována. 

Podpora a údržba

Máte-li jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na Poskytovatele prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakty. Váš dotaz je zpracován pracovníky zákaznického servisu v pořadí, v jakém byl evidován v našich interních systémech.

Podpora služeb poskytovatele je k dispozici pouze v angličtině a češtině, své dotazy posílejte prostřednictvím aplikace nebo mailem na support@budgetbakers.com.

Vaše používání Board

Je nutné používat mobilní aplikaci Board nebo její webovou platformu pouze v souladu s těmito podmínkami. Nepoužívejte Board ani webové stránky, pokud by jejich použití mohlo odvádět vaši schopnost soustředit se na situace, které mohou způsobit smrt nebo jsou nebezpečné pro vaše osobní zdraví nebo zdraví ostatních, například při řízení vozidla, při práci s nebezpečnými látkami, práci s elektrickými spotřebiči, práci s rotačními zařízeními, chůzi v davu atd. Za veškeré škody a ztráty spojené s nevhodným použitím aplikace Board odpovídá výhradně uživatel.

Oprávnění a Podmínky ochrany soukromí

Pro přístup do některých služeb aplikace Board, jako je užívání nebo ukládání snímků, geolokační služby, bankovní synchronizace, identita, kontakty, Wi-Fi připojení a další je nutné udělit oprávnění k přístupu Poskytovateli, respektive společností Google nebo Apple nebo třetím. Stranám Poskytovatele. Tento přístup bude použit pouze pro činnosti související se službami Board. Z Vašeho a mobilního zařízení jsou získávány některé další informace. Svůj souhlas s udělenými oprávněními můžete spravovat uvnitř aplikace a v nastavení mobilního zařízení. Další informace naleznete v části ” Podmínky ochrany soukromí “. Váš nesouhlas povolením vyžadovaných oprávnění znemožní aplikaci Board, aby zobrazovala požadovanou funkcionalitu, kde je oprávnění vyžadováno. Nesouhlas s Podmínkami ochrany soukromí a Podmínkami užívání služby lze vyjádřit smazáním vašeho uživatelského účtu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytnutí služby. Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v části Podmínky ochrany soukromí.

Prémiové funkce a ceny

Existují prémiové funkce v aplikaci Board, které si můžete koupit jako nákup v aplikaci. Seznam prémiových funkcí naleznete včetně ceny v příslušné části aplikace Board. Ceny mohou být kdykoliv změněny. Změna ceny neovlivňuje ceny Prémiových služeb, které jste již zaplatili a jsou vám účtovány periodicky. 

Zrušení a ukončení

Váš účet lze zrušit přímo v aplikaci Board v sekci Nastavení – Osobní údaje a soukromí nebo zasláním žádosti o zrušení na adresu support@budgetbakers.com. Veškerý váš obsah bude z aplikace Board smazán ihned, respektive do 5 pracovních dnů. Tuto akci nelze vrátit. Pokud dojde k ukončení služby před uplynutím splatné doby pro funkci Premium, vaše ukončení se projeví okamžitě. Pravidla pro vrácení peněz se řídí pravidly používání Smluvních podmínek služby Apple Store a smluvních podmínek služby Google Play. 

Vlastnictví autorských práv a obsahu

Poskytovatel prohlašuje, že nevyžaduje žádná práva k duševnímu vlastnictví nad obsahem, který vytváříte při používání aplikace Board. Váš nahraný obsah Vám stále patří. Nicméně použitím funkce Sdílení účtu s ostatními souhlasíte s tím, že budete moci ostatním umožnit prohlížení obsahu. 

Design, technické řešení, obsah, vzhled a obsah aplikace Board vytvořený Poskytovatelem je ve vlastnictví Poskytovatele. Všechna práva vyhrazena. Není povoleno duplikovat, kopírovat ani znovu používat žádnou část HTML / CSS, Java skript nebo jakékoliv vizuální designové prvky bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

Omezení odpovědnosti 

Poskytovatel neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo průběžné škody, včetně, ale nikoli výhradně, škody za ztrátu zisku, goodwill, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z těchto Podmínek, nebo Služby Poskytovatele v souvislosti se Službami aplikace Board, které si uživatel způsobil nevhodným využíváním služby, zejména použitím v rozporu s těmito Podmínkami.

Celková odpovědnost Poskytovatele nesmí překročit částku, kterou Uživatel zaplatil v souvislosti s používáním služby, včetně nákupu Prémiových služeb.

Uživatelé Služby Informování o platebním účtu jsou chráněni zákonem č. 370/2017 Sb. a Poskytovatel odpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která je způsobena jakýmkoli neoprávněným přístupem nebo zneužitím informací z bankovního účtu uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že existuje pojistná smlouva vztahující se na jakoukoli z těchto škod na základě právních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi budou vyřešeny příslušným a místně příslušným soudem v České republice. Uživatel má také právo na mimosoudní vypořádání spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je řešeno prostřednictvím Českého finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 120 00 Praha, Česká republika, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz/.

Monitoringem a inspekcí zákaznických práv se zabývá Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Česká národní banka (www.cnb.cz), pokud jde o poskytování informací o platebním účtu. Česká národní banka dohlíží na soulad poskytovatele s právním předpisem, kterým se řídí postup při poskytování služby poskytování informací o platebním účtu. Vezměte prosím na vědomí, že jako uživatel aplikace Board máte možnost podat stížnost u České národní banky. 

Budeme s vámi komunikovat dále v jazyce těchto Podmínek. Pokud je jakákoli část těchto Podmínek prohlášena za nevynutitelnou nebo neplatnou, zbývající část bude i nadále platná a vymahatelná.

Kontaktní informace

BudgetBakers s.r.o.

IČO: 02882957

Pan Jan Muller (zakladatel)

Radlická 50

150 00 Praha 5

Česká republika

e-mailem:  support@budgetbakers.com

www.budgetbakers.com

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 14.září, 2019.